PRIVACY POLICY – VOORWAARDEN

Gebruikersbeheer

Door uw bestelling te plaatsen aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden.
Oerwoudfuif.be behoudt zich het recht voor te allen tijden en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Oerwoudfuif.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen. Oerwoudfuif.be is eigendom van Scouts en Gidsen FV en Oerwoudfuif FV.

 

Privacy

Gebruikersbeheer

Door uw bestelling te plaatsen  aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden.
Oerwoudfuif.be behoudt zich het recht voor te allen tijden en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Oerwoudfuif.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen. 

 

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

 

Algemene informatie

O1514G – Scouts en Gidsen Nieuwland – Oerwoudfuif / OWF FV
Doornbosstraat 14A

9850 Deinze

https://scoutsengidsennieuwland.be
https://oerwoudfuif.be
https://owfafterwork.be

 

Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw kan je terugvinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.

 

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 

  1. Gegevens inkijken

Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken.

Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met Louis Van de Walle (louis@oerwoudfuif.be).

 

  1. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

 

  1. Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

– De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 

  1. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

 

  1. Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Louis Van de Walle (louis@oerwoudfuif.be).

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

 

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres. Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.

Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen. Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

Communicatie over de werking van onze groep

Het organiseren van de evenementen.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap vernietigd.

 

Toegang tot de gegevens

Onze werkgroep heeft toegang tot de persoonsgegevens, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de groep.

 

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via deze pagina.

Ticketvoorwaarden 

•    Toegangstickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement
•    Verlies of diefstal van het e-ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
•    Het is niet toegestaan om professionele foto-, film- of opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het OWF terrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
•    Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
•    Betreding van het OWF terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet-naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
•    Bij druggebruik, wildplassen, lastigvallen van andere fuifgangers, het niet opvolgen van instructies van de organisatie en de security, of om het even welke andere vorm van verstoren van de rust en orde, behoudt de organisatie het recht voor om de overtreder onmiddellijk van het OWF terrein te (laten) verwijderen alsook om de toegang tot de fuif te ontzeggen voor de volledige verdere duur van de fuif. Deze maatregel geeft op geen enkele manier recht op een terugbetaling van tickets en andere gemaakte kosten.
•    Ook op het OWF terrein dient de wet gerespecteerd te worden en mag dus geen alcohol genuttigd worden door -16 jarigen, en geen sterke drank door -18 jarigen. Het omzeilen van deze wetgeving op welke manier dan ook geeft de organisatie het recht om de overtreder onmiddellijk van het OWF terrein te (laten) verwijderen alsook om de toegang tot de fuif te ontzeggen voor de volledige verdere duur van de fuif.
•    Koop uw e-ticket niet op straat; de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel bij de erkende (web)adressen.
•    De artiesten en de organisatoren van de fuif kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
•    Folders uitdelen of samplen op of rond de terreinen en parkings is niet toegelaten tenzij mits expliciete toestemming van de organisatie.
•    Toegangstickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de OWF site zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
•    De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
•    Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
•    Namaak van het toegangsticket wordt gerechtelijk vervolgd.
•    Er worden filmopnames gemaakt tijdens de fuif. De kans bestaat dus dat u wordt gefilmd. Bij betreding van de fuif doet u afstand van uw portretrecht.
•    De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de fuifganger te verifiëren. Om dit te kunnen verzekeren dient elke bezoeker verplicht in het bezit te zijn van zijn of haar Eid-kaart (officiële identiteitskaart).
•    Deze voorwaarden zijn niet exhaustief en kunnen op elk moment aangepast of gewijzigd worden. Deze staan los van eventuele vervolging door de officiële instanties